Work and Travel in USA

โครงการ Work and Travel (ทำงานและท่องเที่ยวด้วยตัวเอง) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ได้ไปใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน ไปเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และท่องเที่ยวด้วยตัวเองในประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, Singapore , France

summer-wt

Work and Travel in USA (ทำงานและท่องเที่ยวด้วยตัวเองที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) คือโครงการที่จัดอยู่รูปแบบ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Programs) ภายใต้วีซ่าประเภท J1 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากหลายประเทศ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา 3 – 4 เดือนไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวสหรัฐอเมริกาอย่างรอบด้าน ผ่านการทำงานในบริษัทห้างร้านสัญชาติอเมริกัน เช่น งานประเภทร้านอาหาร, งานประเภทโรงแรม รีสอร์ท, ร้านขายของที่ระลึก, สวนสัตว์หรือสวนสนุก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างชาติ     

มีโอกาสเรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบ และท่องเที่ยวด้วยตัวเองภายหลังจบโครงการฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ประสานงานประจำประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

wt-b-001

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA  สามารถทำงานได้ระยะเวลา 3-4 เดือนในช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม  กับ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  และเมื่อจบโครงการ แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายใน 30 วันหลังจากวีซ่าหมดอายุ โดยช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องไม่กระทบกับเวลาเปิดภาคเรียนของเทอมการศึกษาต่อไป

wt-b-002
  สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ค่าตอบแทน
hotel39 Hotel, Resort and Campground
Hyatt, Best Western, Drury Hotel
Housekeeping, Front Desk, Food Prep, Line cook $7 – $10
store51 Retail shop and Store
Sunsation, Beach Mart, Genes Foods
Cashier, Stocker and Retail $7 – $9
fast-food1 Fast food and Restaurant
McDonalds, Dinkins Donut, Dairy Queen, Boudin Bakery, Wendys, Ghirardelli Chocolate
Crew Member, Server $8 – $10
animal205 Park and Aquarium
Space Center, Maryland Zoo, Blue Ocean
Cashiers, Housekeeping, Lifeguard, Retail Sales and Food Service $8 – $9
wt-b-003
summer-wt-002-1024x917
wt-b-005
 1. นักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 18 – 28 ปีและศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องมีเกรดออกมาแล้วอย่างต่ำ 1 เทอม
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง (Full-time student)
 3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึ้นไป
 4. มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการฯ พร้อมที่จะเรียนรู้ชีวิตการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้
wt-b-006
 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ (Apply Online) ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.ieo-worktravel.com
 2. นัดวันและเวลาที่สะดวกสัมภาษณ์วัดระดับภาษาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ IEO
 3. ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการและค่าสัมภาษณ์งาน 7,500 บาท
 4. เลือกงานที่สนใจและทำการจองงาน พร้อมส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 5. ภายหลังที่ได้รับการยืนยันการจ้างงาน ผู้สมัครต้องชำระค่าโครงการฯ ส่วนที่เหลือ, ค่าวีซ่าและค่าระบบนักเรียนแลกเปลี่ยน ภายใน 7 วันทำการ
 6. IEO จะดำเนินการขอเอกสาร DS2019 (DS2019 คือ เอกสารที่ออกโดยองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการขอวีซ่า J1)
 7. ภายหลังที่ได้รับเอกสาร DS2019 จากทางองค์กรแลกเปลี่ยนแล้ว จะเป็นขั้นตอนเตรียมเอกสารในการทำวีซ่า

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ของปี 2020

รายละเอียดโครงการ Work and Travel 2020
IEO Work and Travel Invoice Policy 2020

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ IEO Abroad

Tel :
0964392545 , 0614262299 , 0956546982 
E-mail :
worktravel_team@ieo.co.th
Line :
ieoworkandtravel

WT-job-2015-11
tax-refund
wat2020-03

IEO WORK AND TRAVEL

ieo-header