Work and Travel in USA

โครงการ Work and Travel in USA คือโครงการที่จัดอยู่ในรูปแบบโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Programs) ภายใต้วีซ่าประเภท J-1 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศอเมริกาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากหลายประเทศ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา 3-4 เดือนไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวสหรัฐอเมริกาอย่างรอบด้าน ผ่านการทำงานในบริษัทห้างร้านสัญชาติอเมริกัน เช่น งานประเภทร้านอาหาร, งานโรงแรม รีสอร์ท, ร้านขายของที่ระลึก, สวนสัตว์หรือสวนสนุก เป็นต้น  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างชาติ มีโอกาสเรียนรู้การทำงานเป็นระบบ และท่องเที่ยวภายหลังจบโครงการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้อย่างชิด จากองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้ประสานงานประจำประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

 1. เพื่อเรียนรู้การดำเนินชีวิตและลักษณะการทำงานของชาวอเมริกัน
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในต่างแดน สามารถปรับใช้กับมุมมองความคิดของตนเองได้
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอันมีส่วนสำคัญในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
 4. เพื่อใช้เวลาว่างในระหว่างปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และรู้จักการดูแลตนเองในต่างแดน

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ (Apply Online) ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.ieo-worktravel.com/
 2. นัดวันและเวลาที่สะดวกสัมภาษณ์วัดระดับภาษาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ IEO
 3. ชำระเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการและค่าสัมภาษณ์งาน 7,500 บาท
 4. เลือกงานที่สนใจและทำการจองงาน พร้อมส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 5. ภายหลังที่ได้รับการยืนยันการจ้างงาน ผู้สมัครต้องชำระค่าโครงการฯ ส่วนที่เหลือ, ค่าวีซ่าและค่าระบบนักเรียนแลกเปลี่ยน ภายใน 7 วันทำการ
 6. IEO จะดำเนินการขอเอกสาร DS2019 (DS2019 คือ เอกสารที่ออกโดยองค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการขอวีซ่า J1)
 7. ภายหลังที่ได้รับเอกสาร DS2019 จากทางองค์กรแลกเปลี่ยนแล้ว จะเป็นขั้นตอนเตรียมเอกสารในการทำวีซ่า
S__1433605

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน (บาท)
1 Premium Placement – Work and Travel in USA
งวดที่ 1 : ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ (Non Refundable)
7,500
(Non Refundable)
2 งวดที่ 2 : ค่ายืนยันการจองงาน  ค่าสัมภาษณ์งาน 10,000
2 งวดที่ 2 :
– ค่าโครงการที่เหลือ 43,500 บาท
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า และ Sevis Fee 8,000 บาท
51,500
Remark / หมายเหตุ :
– อัตราค่าวีซ่าและค่าระบบนักเรียนแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประกาศสถานทูตอเมริกากระจำประเทศไทยและรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา
– โปรโมชั่นส่วนลดที่ผู้ร่วมโครงการได้รับจะนำมาลดในค่าโครงการงวดที่ 3 เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวยังไม่รวม
• ค่าที่พัก
• ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไม่บังคับซื้อกับทางบริษัท)
• Pocket Money ขั้นต่ำ $1,000

บริการเสริม ( ไม่บังคับ ) :
– ค่าบริการจัดหาที่พัก 5,000 บาท ( ต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวก่อนเดินทาง 2 เดือน )