(เต็มแล้วจ้า) Atlantic Pier Amusements

Amusement Park Atlantic City, NJ
Bottom Promo

Job Description

Groundskeeper :

 • Keep all flower pots throughout the park clean and debris free.
 • Clean all areas of the park regardless of the designated area.
 • Clean restrooms – sweep/mop floors, toilets, walls, and sinks on a daily and hourly basis. Restock hand towels and hand soap.
 • Remove trash from a designated area or wherever needed.
 • Maintain a clean dumpster area.
 • Follow a detailed worksheet for the designated area.
 • Clean windows, glass partitions, and mirrors wherever needed.
 • Clean and maintain all outside food areas.
 • Help to move equipment and inventory throughout the park.
 • Keep the equipment storage room neat, clean, and organized.
 • Return all materials and equipment used back to design

Ride Operator :

 • Ensure ride perimeter fencing is locked and secured
 • Conduct ride and area safety checks
 • Operate attractions per standard operating procedure
 • Climb raised platforms and staircases
 • Provide verbal safety instructions to guests
 • Monitor and respond to inappropriate guest behavior, by enforcing rules and regulations
 • Responsible for the safe and efficient operation of the attra

Game Attendant :

 • Greet pier guests in a friendly and enthusiastic manner.
 • Answer questions and provide information about the games, prizes, and rules.
 • Use a microphone to make announcements and encourage guests to try out the different games and attractions.
 • Highlight the unique features and prizes associated with each game.
 • Convey a sense of excitement and enthusiasm to attract guests to your area.
 • Clearly explain the rules and instructions for each game to ensure guests understand how to play.
 • Assist guests in understanding the chances of winning and any special requirements for participation.
 • Collect payments from guests who wish to play games or purchase tickets.
 • Provide change and receipts as necessary.
 • Keep an eye on the game areas to ensure they are clean and organized.
 • Distribute prizes to guests who win games or accumulate enough points/tickets.
 • Manage lines and queues to maintain order and fairness.
 • Suggest combo deals or promotions to encourage guests to participate in multiple games.
 • Be attentive to upselling opportunities without

Slingshot – Ride Operator :

 • Direct patrons on how to enter and exit rides.
 • Help people get on and off rides. Ability to lift children that weigh 40 lbs (18 kgs) or more. Make sure that patrons are securely seated in rides.
 • Keep an eye on patrons and their movements to ensure they are not in any danger.
 • If necessary, take proper steps to remove disorderly people from rides.
 • Responsible for keeping work stations and surrounding areas clean and maintai

Retail Sales Associate :

 • Demonstrate the use of toys, particularly bubble blowers, to engage and excite pier visitors.
 • Interact with children, encouraging them to express interest and enthusiasm for our toys and merchandise.
 • Assist customers in selecting and purchasing a variety of items, including toys, shirts, bag and novelties.
 • Provide detailed and accurate product information to assist customers in making informedpurchasing decisions.
 • Deliver exceptional customer service by promptly addressing questions, concerns, andinquiries.
 • Ensure accurate and efficient transactions at the cash register, handling cash andprocessing payments with precision.
 • Maintain an attractive, organized, and well-stocked display area to showcase merchandiseeffectively.
 • Promote a safe and secure shopping environment by adhering to pier safety policies andguidelines.
 • Ability to communicate effectively in a professional manner with coworkers, supervisors,and pier guests
 • Ability to learn and understand all policies and procedures pertinent to the departmentand the functions of the job
 • Must be able to interact in a multicultural environment with a variety of ages
 • Able to work in all weather conditions
 • Must be able to lift 50lbs (22 Kgs) or more
 • Maintaining a clean, safe, hazard-free work environment within the area of responsibility.
 • Performing other duties as assigned

Ticket Cashier :

 • Greet guests warmly and provide information about ticket options and pricing.
 • Assist guests in selecting the appropriate tickets or wristbands according to their needs.
 • Handle cash transactions accurately and provide change when required.
 • Answer guest questions and address concerns related to tickets or wristbands.
 • Utilize a cash register or point-of-sale (POS) system to record and process sales.
 • Collect payments from guests, including cash, credit/debit cards, or other methods.
 • Securely process credit card payments in accordance with established procedures.
 • Maintain a clean and organized work area to ensure efficient operations.
 • Properly dispose of waste and litter, such as ticket stubs

Position

Groundskeeper (3 M/F)❌ (เต็มแล้วจ้า)
Ride Operator (6 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Game Attendant (5 M/F)❌ (เต็มแล้วจ้า)
Slingshot – Ride Operator (4 M/F)❌ (เต็มแล้วจ้า)
Retail Sales Associate (5 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)
Ticket Cashier (4 M/F) ❌ (เต็มแล้วจ้า)

Location

ATLANTIC CITY, NJ

Rate

$15.25 per hour

Hours

32-40 hours per week

Start Date

15 May 2024 – 15 Jun 2024

End Date

3 Sep 2024 – 7 Sep 2024

English level

Upper Intermediate – Advanced

Housing

$162.50 to $243.75 per person per Week (Must Arrange Own)
Deposit amount : $575 to $743.75 (On Arrival)

Transportation to work

Students can walk or ride a bike.

** งานนี้ไม่ต้องชำระค่า Premium Job ใดๆทั้งสิ้นนะคะ และข้อมูลของงานดังกล่าว นายจ้างหรือองค์กรแลกเปลี่ยน USA อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านธุรกิจของนายจ้างนะคะ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงใดๆได้ค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นทางพี่ทีมงานจะรีบแจ้งข้อมูลอัพเดตให้ทันทีค่ะ 🙂 C

Bottom Promo

Related Jobs