รายละเอียดการอบรม

 • หลักสูตรอบรม 80 ชั่วโมง
 • ระยะเวลา 10 วัน ไม่เว้นวันหยุด
 • จำนวนผู้เข้าอบรม รุ่นละไม่เกิน 20 คน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานบนเรือสำราญ

ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ และมีความสนใจทำางานบนเรือสำราญจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขื้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีการอบรมในหลักสูตร)
 • ร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ เช่น Hepatitis A, B, C หรือ HIV ซึ่งมีผลต่อการเข้าทำงานเรือสำราญ

ค่าธรรมเนียมการอบรมและขั้นตอนการชำระเงิน

 • ค่าธรรมเนียมการอบรม 30,000 บาท/คน (จากราคาปกติ 50,000 บาท)
 • เมื่อผู้สมัครได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้าอบรมจากบริษัท ไอ.อี.โอ. จำกัด สามารถแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการอบรมได้
  ดังต่อไปนี้

– งวดที่ 1: 5,000 บาท – ชำระพร้อมกับส่งเอกสารการสมัคร เช่นประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume)

– งวดที่ 2: 25,000 บาท – ชำระหลังผ่านสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถาบัน HOH

**หมายเหตุ – หากไม่ผ่านสัมภาษณ์ บริษัท ไอ. อี. โอ. จำกัด ยินดีคืนเงินงวดที่ 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท เต็มจำนวน

**หลังจากจบหลักสูตรอบรม จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อลงเรือสำราญ ซึ่งในระหว่างการปฏิบัติงานบนเรือสำราญจะได้รับสวัสดิการ ฟรีที่พัก ฟรีอาหาร ฟรีตั๋วเครื่องบิน ฟรีวีซ่า มีรายได้ในระหว่างการทำงาน**

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร คลิก ใส่ contact information ของ IEO

2. ส่งประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume) ฉบับภาษาอังกฤษที่อีเมล Marketing@ieo.co.th

3. โทรยืนยันการส่งเอกสารที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-4262299 หรือ Line : @ieoworkandtravel

4. เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ ดำเนินการชำระค่าหลักสูตรอบรม 5,000 บาท

5. สัมภาษณักับตัวแทนจาก HOH เพื่อพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้น

6. เมื่อผ่านสัมภาษณ์ ดำเนินการชำระเงินในส่วนที่เหลือ 25,000 บาท และเข้าหลักสูตรอบรม

7. หลังจากจบหลักสูตรจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำสำหรับการสมัครงานเรือสำราญ

ดูรายละเอียดโครงการ